Działania przeciwko praniu pieniędzy i wspieraniu terroryzmu

OBOWIĄZKI POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI LUB OSOBY WYKONUJĄCEJ CZYNNOŚCI POŚREDNICTWA POD NADZOREM POŚREDNIKA (AGENTA), A ZWIĄZANE Z ZAPOBIEGANIEM PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMUUstawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723, ) wymaga od Przedsiębiorców: Ireny Kamińskiej, Jerzego Sobańskiego, Niny Kuczyńskiej, Janusza Kuczyńskiego, Andrzeja Dmochowski i Roberta Dmitruka, będącymi Współwłaścicielami Grupy AKCES NIERUCHOMOŚCI (zwanymi Pośrednikiem) dokumentowania czynności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.


Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami jest zobowiązany do identyfikacji potencjalnego klienta, na podstawie ważnego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość (dowód osobisty, paszport).

Każda aktywność klienta związana z podpisaniem dokumentów w obecności Pośrednika lub Agenta, a związana z wykonywaniem czynności pośrednictwa musi być poprzedzona weryfikacją tożsamości (potwierdzenie prezentacji nieruchomości lub umowa pośrednictwa).


Identyfikacja klienta lub potencjalnego klienta obejmuje w przypadku osób fizycznych i ich przedstawicieli - ustalenie i zapisanie: cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby, imienia, nazwiska, obywatelstwa oraz adresu osoby dokonującej transakcji, ponadto numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nie mającej numeru PESEL, lub numeru dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca lub kodu kraju w przypadku przedstawienia paszportu.

W przypadku kiedy zajdą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości dokumentu potwierdzającego tożsamość lub zawartych w dokumencie danych Agent może odmówić wykonania usługi pośrednictwa lub zażądać innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu).

 

Identyfikacja klienta lub potencjalnego klienta obejmuje w przypadku osób prawnych – zapisanie aktualnych danych z wyciągu z rejestru sądowego lub innego dokumentu, wskazującego nazwę (firmę), formę organizacyjną osoby prawnej, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL osoby reprezentującej tę osobę prawną

Identyfikacja klienta lub potencjalnego klienta obejmuje w przypadku, jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej – zapisanie aktualnych danych z dokumentu wskazującego nazwę, formę organizacyjną, siedzibę i jej adres, numer identyfikacji podatkowej, a także imienia, nazwiska i numeru PESEL lub daty urodzenia w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, osoby reprezentującej tę jednostkę.

Agent zobowiązany jest ustawowo do ustalenia czy Potencjalny Klient jest osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne i w związku z tym odbiera pisemne oświadczenie o zajmowaniu eksponowanego stanowiska politycznego.


W sytuacji gdy potencjalny klient jest osobą prawną Agent odbiera oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym.


Agent lub osoba pracująca pod nadzorem Pośrednika zobowiązany jest do przekazywania bezpośrednio Współwłaścicielom Grupy AKCES NIERUCHOMOŚCI informacji o zachowaniach klienta i proponowanych rozwiązaniach finansowych sprzedaży, kupna lub najmu i wynajmu, które zgodnie w odniesieniu do Ustawy uznać należy za podejrzane.


Firmy działające w Grupie AKCES NIERUCHOMOŚCI oferują wykonanie usługi pośrednictwa wyłącznie na podstawie zawartej uprzednio umowy pośrednictwa i wszystkie podjęte działania związane są z stosunkami gospodarczymi określonymi w umowie pośrednictwa zawartej z klientem.


Nadzór nad przestrzeganiem procedury w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu w Grupie AKCES NIERUCHOMOŚCI pełnią Współwłaściciele Grupy.